Contact Us!

Hokus pokus, czary mary, czyste rowy, nie do wiary.

Hokus pokus, czary mary, czyste rowy, nie do wiary. W związku z powtarzającymi się niepokojącymi...

Radny Krzysztof Czarkowski pyta burmistrza.

Radny Krzysztof Czarkowski pyta burmistrza. Są w gminie lokalizacje, w których mimo wielu...

Ekologia po lwówecku, czyli w razie czego to nie MY.

Ekologia po lwówecku, czyli w razie czego to nie MY.

Ekologia po lwówecku, czyli w razie czego to nie MY. Po publikacji materiału dotyczącego...

Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują? Tym razem koszenie na piątkę. Na...

Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy. Przez lata pieniądze szły w kieszenie za unikanie...

 • Hokus pokus, czary mary, czyste rowy, nie do wiary.

  piątek, 07, wrzesień 2018 08:02
 • Radny Krzysztof Czarkowski pyta burmistrza.

  piątek, 07, wrzesień 2018 07:59
 • Ekologia po lwówecku, czyli w razie czego to nie MY.

  Ekologia po lwówecku, czyli w razie czego to nie MY.

  piątek, 07, wrzesień 2018 07:57
 • Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

  Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

  wtorek, 31, lipiec 2018 19:54
 • Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

  Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

  wtorek, 31, lipiec 2018 19:50

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w obszarze legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek.

Kontrola przeprowadzona w tylko określonym zakresie wykazała szereg nieprawidłowości. Kontrola nie obejmowała całości działalności urzędu. Podajemy niektóre aspekty kontroli w skrócie:

-Zamówienia publiczne poza przetargami, mimo że przepisy wymagały przetargów

-Wycinki zakrzaczeń lub drzew, a także koszenia poboczy, na które wydatkowano łącznie 85,1 tys. zł, gdzie burmistrz nie potrafił wykazać miejsca realizacji usługi i jednostki miary jej wykonania

-Niezawarcia pisemnych umów na roboty budowlane o łącznej o wartości 129,9 tys. zł, mimo że wymagały tego obowiązujące w Urzędzie w tym zakresie regulacje wewnętrzne

-Cena netto m3 wody na terenie Gminy wzrosła, w zależności od taryfy, od 21,9% do 32,8%, ścieków od 39,7% do 54,4%, stawki abonamentowej od 39,2% do 96,3%. Jednocześnie według danych GUS dochód rozporządzalny na przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkopolsce wzrósł w tym okresie tylko o 15,6%. Zatem koszty wody i ścieków stały się dużo większym obciążeniem dla portfela przeciętnego mieszkańca gminy.

-W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej stanowiącej równowartość 17,3 tys na „Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca nie zastosowano postanowień przepisów prawa zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

-Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”RG.271.08.01.2013. ZJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015) sporządzono nierzetelnie, co uwzględniając kontrowersje związane ze stanem autobusów dowożących dzieci, budzi w nas pewne poważne podejrzenia.

-Burmistrz udzielił dodatkowego zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego żłobka, co było działaniem niedopuszczalnym.

-Wydano zlecenie Nr 416/2015 z 30 listopada 2015 r. na odbudowę istniejącego już odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Pniewskiej od rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż działki nr ewid.166/1. Tylko czy na pewno w tym miejscu ten odcinek poprawiano? Według oświadczenia Burmistrza, odcinek tej kanalizacji został wykonany i nie przebiegał przez działkę będącą jego własnością, na której powstaje pawilon handlowy…

-NIK zwraca uwagę, że nierzetelny sposób zlecania i rozliczania usług rodzi ryzyko dokonania zapłaty za niewykonane lub częściowo wykonane prace.

-Bezpośredni nadzór nad spółką ZGK pełnił osobiście Burmistrz, m.in. uczestnicząc osobiście w zgromadzeniach wspólników. NIK zwraca uwagę, że prowadzenie przez ZGK stacji kontroli pojazdów wykraczało poza określone w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej96 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ograniczenia w prowadzeniu przez gminy działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. Skutkuje to tym, że Miasto i Gmina Lwówek, jako 100% udziałowiec Spółki, jest pośrednio zaangażowane w komercyjną działalność gospodarczą, która według NIK nie stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej i zaleca podjęcie przez Burmistrza, w ramach uprawnień Zgromadzenia Wspólników ZGK, działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Spółkę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej.

-Powołania przez burmistrza za wynagrodzeniem do składu Rady Nadzorczej ZGK jednego z członków, który w latach 2010-2014 jednocześnie był odpłatnie członkiem rad nadzorczych spółek, w których inne samorządy posiadały 100% udziałów, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: „ustawa kominowa”) i spowodowało wypłatę mu nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 51,1 tys zł

-Burmistrz wydzierżawił w dniu 6 kwietnia 2016 r. nieruchomość na rzecz
Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka z Chudobczyc obejmującą działkę nr 265/1 o powierzchni 1,3279 ha położoną w Koninie gm. Lwówek, działkę nr 265/3 o powierzchni 0,8958 ha położoną w Koninie gm. Lwówek na preferencyjnych warunkach na ponad pięć lat za stawkę niższą średniorocznie o 1,7 tys. zł netto od poprzedniego dzierżawcy oświadczając, że dzierżawcy przekazano teren zaniedbany, nieuporządkowany oraz wymagający dokonania napraw budynków i sprzętu pływającego. Ponadto dotychczasowe próby wydzierżawienia terenu prywatnemu przedsiębiorcy kończyły się niepowodzeniem.

-Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010-2014, czego wymagał art.25 ust. 2 ugn.

-Niedopuszczalnego udzielenia w dniu 18 listopada 2016 r. zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż na podstawie ustawy nowelizującej pzp, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. 7 (dalej:„ustawa nowelizująca pzp”), ww. przepis umożliwiający to został uchylony, co wykluczyło możliwość udzielania zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki

-Wprowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, co do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, w dniu 31 marca 2015 r., co było działaniem nierzetelnym, gdyż RIO wnioskowała o wdrożenie takiej regulacji już w grudniu 2012 r.

-Niezgodnego z dokumentami źródłowymi, sporządzenia protokołu z postępowania w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, co było działaniem nierzetelnym

-Nieprzyjęcia na lata 2011-2016 Programu Ochrony Środowiska, pomimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: „poś”)

-Niewykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dalej: „ustawa o planowaniu”), co skutkowało brakiem realizacji obowiązku polegającego na przekazaniu
wyników tych analiz Radzie Miejskiej w Lwówku

-Niesporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za okres 2010-2014, czego wymagał art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

-i inne

Trzeba jeszcze tutaj dodać że NIK odrzucił, nie przyjął większości tłumaczeń burmistrza. Burmistrz też nie zrobił odwołania od wyników tej kontroli.

całosc tu : https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/17/002/LWR/

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...