Contact Us!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Poznań

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Poznań

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego oraz...

Wskaźniki dobrobytu mieszkańców w górę... a nie, to wskaźniki opat za odbiór śmieci.

Wskaźniki dobrobytu mieszkańców w górę... a nie, to wskaźniki opat za odbiór śmieci.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lwówku, radni jednogłośnie podjęli decyzję o...

W sprawie budowy stacji telefonii komórkowej

W sprawie budowy stacji telefonii komórkowej

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BT32377 Lwówek_2...

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Poznań

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Poznań

  wtorek, 05, marzec 2019 20:48
 • Wskaźniki dobrobytu mieszkańców w górę... a nie, to wskaźniki opat za odbiór śmieci.

  Wskaźniki dobrobytu mieszkańców w górę... a nie, to wskaźniki opat za odbiór śmieci.

  wtorek, 05, marzec 2019 20:42
 • Pokaz mody

  Pokaz mody

  wtorek, 05, marzec 2019 20:39
 • Zabawa

  Zabawa

  czwartek, 17, styczeń 2019 19:07
 • W sprawie budowy stacji telefonii komórkowej

  W sprawie budowy stacji telefonii komórkowej

  czwartek, 17, styczeń 2019 19:06

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w obszarze legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek.

Kontrola przeprowadzona w tylko określonym zakresie wykazała szereg nieprawidłowości. Kontrola nie obejmowała całości działalności urzędu. Podajemy niektóre aspekty kontroli w skrócie:

-Zamówienia publiczne poza przetargami, mimo że przepisy wymagały przetargów

-Wycinki zakrzaczeń lub drzew, a także koszenia poboczy, na które wydatkowano łącznie 85,1 tys. zł, gdzie burmistrz nie potrafił wykazać miejsca realizacji usługi i jednostki miary jej wykonania

-Niezawarcia pisemnych umów na roboty budowlane o łącznej o wartości 129,9 tys. zł, mimo że wymagały tego obowiązujące w Urzędzie w tym zakresie regulacje wewnętrzne

-Cena netto m3 wody na terenie Gminy wzrosła, w zależności od taryfy, od 21,9% do 32,8%, ścieków od 39,7% do 54,4%, stawki abonamentowej od 39,2% do 96,3%. Jednocześnie według danych GUS dochód rozporządzalny na przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkopolsce wzrósł w tym okresie tylko o 15,6%. Zatem koszty wody i ścieków stały się dużo większym obciążeniem dla portfela przeciętnego mieszkańca gminy.

-W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej stanowiącej równowartość 17,3 tys na „Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca nie zastosowano postanowień przepisów prawa zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

-Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”RG.271.08.01.2013. ZJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015) sporządzono nierzetelnie, co uwzględniając kontrowersje związane ze stanem autobusów dowożących dzieci, budzi w nas pewne poważne podejrzenia.

-Burmistrz udzielił dodatkowego zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego żłobka, co było działaniem niedopuszczalnym.

-Wydano zlecenie Nr 416/2015 z 30 listopada 2015 r. na odbudowę istniejącego już odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Pniewskiej od rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż działki nr ewid.166/1. Tylko czy na pewno w tym miejscu ten odcinek poprawiano? Według oświadczenia Burmistrza, odcinek tej kanalizacji został wykonany i nie przebiegał przez działkę będącą jego własnością, na której powstaje pawilon handlowy…

-NIK zwraca uwagę, że nierzetelny sposób zlecania i rozliczania usług rodzi ryzyko dokonania zapłaty za niewykonane lub częściowo wykonane prace.

-Bezpośredni nadzór nad spółką ZGK pełnił osobiście Burmistrz, m.in. uczestnicząc osobiście w zgromadzeniach wspólników. NIK zwraca uwagę, że prowadzenie przez ZGK stacji kontroli pojazdów wykraczało poza określone w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej96 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ograniczenia w prowadzeniu przez gminy działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. Skutkuje to tym, że Miasto i Gmina Lwówek, jako 100% udziałowiec Spółki, jest pośrednio zaangażowane w komercyjną działalność gospodarczą, która według NIK nie stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej i zaleca podjęcie przez Burmistrza, w ramach uprawnień Zgromadzenia Wspólników ZGK, działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Spółkę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej.

-Powołania przez burmistrza za wynagrodzeniem do składu Rady Nadzorczej ZGK jednego z członków, który w latach 2010-2014 jednocześnie był odpłatnie członkiem rad nadzorczych spółek, w których inne samorządy posiadały 100% udziałów, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: „ustawa kominowa”) i spowodowało wypłatę mu nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 51,1 tys zł

-Burmistrz wydzierżawił w dniu 6 kwietnia 2016 r. nieruchomość na rzecz
Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka z Chudobczyc obejmującą działkę nr 265/1 o powierzchni 1,3279 ha położoną w Koninie gm. Lwówek, działkę nr 265/3 o powierzchni 0,8958 ha położoną w Koninie gm. Lwówek na preferencyjnych warunkach na ponad pięć lat za stawkę niższą średniorocznie o 1,7 tys. zł netto od poprzedniego dzierżawcy oświadczając, że dzierżawcy przekazano teren zaniedbany, nieuporządkowany oraz wymagający dokonania napraw budynków i sprzętu pływającego. Ponadto dotychczasowe próby wydzierżawienia terenu prywatnemu przedsiębiorcy kończyły się niepowodzeniem.

-Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010-2014, czego wymagał art.25 ust. 2 ugn.

-Niedopuszczalnego udzielenia w dniu 18 listopada 2016 r. zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż na podstawie ustawy nowelizującej pzp, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. 7 (dalej:„ustawa nowelizująca pzp”), ww. przepis umożliwiający to został uchylony, co wykluczyło możliwość udzielania zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki

-Wprowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, co do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, w dniu 31 marca 2015 r., co było działaniem nierzetelnym, gdyż RIO wnioskowała o wdrożenie takiej regulacji już w grudniu 2012 r.

-Niezgodnego z dokumentami źródłowymi, sporządzenia protokołu z postępowania w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, co było działaniem nierzetelnym

-Nieprzyjęcia na lata 2011-2016 Programu Ochrony Środowiska, pomimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: „poś”)

-Niewykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dalej: „ustawa o planowaniu”), co skutkowało brakiem realizacji obowiązku polegającego na przekazaniu
wyników tych analiz Radzie Miejskiej w Lwówku

-Niesporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za okres 2010-2014, czego wymagał art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

-i inne

Trzeba jeszcze tutaj dodać że NIK odrzucił, nie przyjął większości tłumaczeń burmistrza. Burmistrz też nie zrobił odwołania od wyników tej kontroli.

całosc tu : https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/17/002/LWR/

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...