Contact Us!

Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują? Tym razem koszenie na piątkę. Na...

Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy. Przez lata pieniądze szły w kieszenie za unikanie...

Ścieżka rowerowa z

Ścieżka rowerowa z "uszczerbkiem"

Ścieżka rowerowa z "uszczerbkiem na zdrowiu". Ścieżka Pakosław - Brody. po pracach ziemnych...

Woda nie odpływa.

Woda nie odpływa.

Drożność kanalizacji deszczowej w Lwówku jest dyskusyjna . Nawet gdy już nie pada zastoiny...

Zaginiona cywilizacja - chodnik w Grońsku

Zaginiona cywilizacja - chodnik w Grońsku

Chodnik w Grońsku. Trudno "przechodni". ???? więcej zdjęć...

 • Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

  Czy mieszkańcy gminy Lwówek na nic więcej nie zasługują?

  wtorek, 31, lipiec 2018 19:54
 • Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

  Dla ludzi to tylko gdy dostaną batem w plecy.

  wtorek, 31, lipiec 2018 19:50
 • Ścieżka rowerowa z

  Ścieżka rowerowa z "uszczerbkiem"

  wtorek, 31, lipiec 2018 19:42
 • Woda nie odpływa.

  Woda nie odpływa.

  piątek, 20, lipiec 2018 21:39
 • Zaginiona cywilizacja - chodnik w Grońsku

  Zaginiona cywilizacja - chodnik w Grońsku

  piątek, 20, lipiec 2018 21:35

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

W jednym z ostatnich materiałów zadaliśmy pytanie, czy mimo gorących deklaracji burmistrza, środki z naszego budżetu trafiły bezpośrednio tam gdzie miały trafić, czy nie. Na komisji, także i na sesji Rady Miejskiej burmistrz ,,mydlił radnym oczy”, że pieniądze trafią bezpośrednio na zakup mikroskopu dla szpitala. Że nie trafią do powiatu. Radny Kasperczak pyta: „ i rozumiem, że umowa będzie ze szpitalem, nie pójdzie to przez kasę powiatu? ” Burmistrz odpowiada: „… nie idzie to przez kasę powiatu…” Wydaje się też, że pod takim właśnie warunkiem radni przegłosowali burmistrzowi przekazanie środków z naszego budżetu na szpital powiatowy, a nawet sam mikroskop. Jak się jednak okazuje, burmistrz najwyraźniej zbajerował radnych, by uzyskać ich zgodę na wyciągnięcie pieniędzy z lwóweckiej kasy. Po kilku dniach pani skarbnik powiatu, podczas posiedzenia jednej z powiatowych komisji: „…poproszę kopię uchwały, wprowadzę to do budżetu…” . Ostatecznie kwota 135 tys. zł podczas ostatniej sesji Rady Powiatu jak nas poinformowano, została wprowadzona do budżetu powiatu, którym notabene zarządza starostwo!

Rodzi się wiec pytanie, czy burmistrz Lwówka okłamuje nawet swoich najwierniejszych radnych? Nie jest to pierwszy tak nie do końca czysty przypadek , o którym wiemy. I choć burmistrz jest organem wykonawczym podejmowanych przez Radę Miejską decyzji , niestety wygląda na to, że robi sobie co chce łamiąc jej wolę, czy jak w tym przypadku warunki na podstawie których podjęta została decyzja.

A co na to radni i po co to wszystko? Najwyraźniej im to nie przeszkadza, lub nie mają pojęcia o tym co się tu dzieje. Niestety diety wypłacane z publicznych pieniędzy, nie wymuszają podnoszenia poziomu kompetencji. Natomiast przerzucanie pieniędzy między gminą a powiatem w tę i z powrotem i dofinansowywaniu wzajemnie działań, służy do tego by w statystykach móc pochwalić się ilością środków pozyskanych z zewnątrz. Wmówić mieszkańcom kit, że gmina coś uzyskała, gdy tymczasem ,,te same pieniądze” krążą sobie z konta na konto.

Na potrzeby dla mieszkańców gminy pieniędzy w budżecie nie ma, ale dla kolegów burmistrza ile trzeba tyle się znajdzie.

W tym materiale radny Krzysztof Czarkowski wnioskuje o to by kolejny hojny prezent w wysokości 135tys zł, którym burmistrz Lwówka Piotr Długosz chce dosponsorować obowiązki starostwa, czyli właściwie obowiązki swojego kolegi starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, przekazać na potrzeby doprowadzenia wody do czekających od lat na to mieszkańców naszej gminy, lub wesprzeć naprawy naszych gminnych dróg. Pikanterii przekazania pieniędzy przez burmistrza na wsparcie zadań należących do starostwa dodaje fakt wypłacania w nim gigantycznych premii. Czyżby burmistrz Lwówka miał potrzebę odwdzięczenia się za coś staroście? Przypomnijmy, że według przysłanych do redakcji dokumentów w ostatnich dwóch latach w starostwie wypłacono ,,ulubionym pracownikom” ponad 1,1 miliona zł. Oczywiście po raz kolejny mamy tu zwykłe mydlenie oczu potrzebą wsparcia ,,celu wyższego” czyli szpitala powiatowego. Niestety utrzymywanie szpitala leży w obowiązkach starostwa, ono jednak jak widać woli wypłacać horrendalne premie swoim pracownikom. W roku 2016 było to 524.194,16 zł, w 2017 to 595.845,00zł.

Uczniowie lwóweckiego Gimnazjum zbierali przybory szkolne dla dzieci na Kresach. Poniżej relacja z dostarczenia darów. Organizatorzy dziękują lwóweckiej młodzieży oraz gronu pedagogicznemu za udział w Akcji.
Katarzyna Luch - koordynator na teren powiatu nowotomyskiego
...................................................................

W dniu 09-12.02. 2018 r. odbyła się podróż do naszych braci Polaków mieszkających na Litwie, podczas której przekazaliśmy potrzebującym dary ze zbiórki „Akcja Wyprawka – Piórnik i Zabawka” zorganizowanej przez Biuro Poselskie Błażeja Łukasza Pardy i Kukiz’15 okręg pilski. Grupę wypadową tworzyli Tobiasz Wiesiołek, Cyprian Wieczorek, Lena Jabłońska i Grzegorz Jabłoński z K’15. Towarzyszyli im przyjaciele z Ełku Przemysław i Danuta Imko.

Miejscem docelowym naszej misji była miejscowość Soleczniki, która jest częścią Rejonu Solecznickiego. Ponad 80% z około 40 000 mieszkańców rejonu stanowią Polacy. Na miejscu przywitał nas Pan Tadeusz Romanovski, członek Wspólnoty Miłosierdzia Bożego (WMB).

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w obszarze legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek.

Kontrola przeprowadzona w tylko określonym zakresie wykazała szereg nieprawidłowości. Kontrola nie obejmowała całości działalności urzędu. Podajemy niektóre aspekty kontroli w skrócie:

-Zamówienia publiczne poza przetargami, mimo że przepisy wymagały przetargów

-Wycinki zakrzaczeń lub drzew, a także koszenia poboczy, na które wydatkowano łącznie 85,1 tys. zł, gdzie burmistrz nie potrafił wykazać miejsca realizacji usługi i jednostki miary jej wykonania

-Niezawarcia pisemnych umów na roboty budowlane o łącznej o wartości 129,9 tys. zł, mimo że wymagały tego obowiązujące w Urzędzie w tym zakresie regulacje wewnętrzne

-Cena netto m3 wody na terenie Gminy wzrosła, w zależności od taryfy, od 21,9% do 32,8%, ścieków od 39,7% do 54,4%, stawki abonamentowej od 39,2% do 96,3%. Jednocześnie według danych GUS dochód rozporządzalny na przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkopolsce wzrósł w tym okresie tylko o 15,6%. Zatem koszty wody i ścieków stały się dużo większym obciążeniem dla portfela przeciętnego mieszkańca gminy.

-W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej stanowiącej równowartość 17,3 tys na „Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca nie zastosowano postanowień przepisów prawa zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

-Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”RG.271.08.01.2013. ZJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015) sporządzono nierzetelnie, co uwzględniając kontrowersje związane ze stanem autobusów dowożących dzieci, budzi w nas pewne poważne podejrzenia.

-Burmistrz udzielił dodatkowego zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego żłobka, co było działaniem niedopuszczalnym.

-Wydano zlecenie Nr 416/2015 z 30 listopada 2015 r. na odbudowę istniejącego już odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Pniewskiej od rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż działki nr ewid.166/1. Tylko czy na pewno w tym miejscu ten odcinek poprawiano? Według oświadczenia Burmistrza, odcinek tej kanalizacji został wykonany i nie przebiegał przez działkę będącą jego własnością, na której powstaje pawilon handlowy…

-NIK zwraca uwagę, że nierzetelny sposób zlecania i rozliczania usług rodzi ryzyko dokonania zapłaty za niewykonane lub częściowo wykonane prace.

-Bezpośredni nadzór nad spółką ZGK pełnił osobiście Burmistrz, m.in. uczestnicząc osobiście w zgromadzeniach wspólników. NIK zwraca uwagę, że prowadzenie przez ZGK stacji kontroli pojazdów wykraczało poza określone w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej96 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ograniczenia w prowadzeniu przez gminy działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. Skutkuje to tym, że Miasto i Gmina Lwówek, jako 100% udziałowiec Spółki, jest pośrednio zaangażowane w komercyjną działalność gospodarczą, która według NIK nie stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej i zaleca podjęcie przez Burmistrza, w ramach uprawnień Zgromadzenia Wspólników ZGK, działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Spółkę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej.

-Powołania przez burmistrza za wynagrodzeniem do składu Rady Nadzorczej ZGK jednego z członków, który w latach 2010-2014 jednocześnie był odpłatnie członkiem rad nadzorczych spółek, w których inne samorządy posiadały 100% udziałów, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: „ustawa kominowa”) i spowodowało wypłatę mu nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 51,1 tys zł

-Burmistrz wydzierżawił w dniu 6 kwietnia 2016 r. nieruchomość na rzecz
Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka z Chudobczyc obejmującą działkę nr 265/1 o powierzchni 1,3279 ha położoną w Koninie gm. Lwówek, działkę nr 265/3 o powierzchni 0,8958 ha położoną w Koninie gm. Lwówek na preferencyjnych warunkach na ponad pięć lat za stawkę niższą średniorocznie o 1,7 tys. zł netto od poprzedniego dzierżawcy oświadczając, że dzierżawcy przekazano teren zaniedbany, nieuporządkowany oraz wymagający dokonania napraw budynków i sprzętu pływającego. Ponadto dotychczasowe próby wydzierżawienia terenu prywatnemu przedsiębiorcy kończyły się niepowodzeniem.

-Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010-2014, czego wymagał art.25 ust. 2 ugn.

-Niedopuszczalnego udzielenia w dniu 18 listopada 2016 r. zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż na podstawie ustawy nowelizującej pzp, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. 7 (dalej:„ustawa nowelizująca pzp”), ww. przepis umożliwiający to został uchylony, co wykluczyło możliwość udzielania zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki

-Wprowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, co do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, w dniu 31 marca 2015 r., co było działaniem nierzetelnym, gdyż RIO wnioskowała o wdrożenie takiej regulacji już w grudniu 2012 r.

-Niezgodnego z dokumentami źródłowymi, sporządzenia protokołu z postępowania w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, co było działaniem nierzetelnym

-Nieprzyjęcia na lata 2011-2016 Programu Ochrony Środowiska, pomimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: „poś”)

-Niewykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dalej: „ustawa o planowaniu”), co skutkowało brakiem realizacji obowiązku polegającego na przekazaniu
wyników tych analiz Radzie Miejskiej w Lwówku

-Niesporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za okres 2010-2014, czego wymagał art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

-i inne

Trzeba jeszcze tutaj dodać że NIK odrzucił, nie przyjął większości tłumaczeń burmistrza. Burmistrz też nie zrobił odwołania od wyników tej kontroli.

całosc tu : https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/17/002/LWR/

Chcesz zamieszkać w gminie Lwówek? Zastanów się dwa razy, bo możesz nigdy nie mieć wody.

Choć w hasłach przedwyborczych burmistrza Piotra Długosza można przeczytać, że skupia w swoich szeregach osoby, dla których dobro publiczne jest ważniejsze od własnych interesów i ambicji , nigdy nie zapomina o tych, którzy jego pomocy potrzebują najbardziej oraz jest osobą wrażliwą na ludzką krzywdę, trzeba to potraktować jako zwykłe kłamstwo. Reklamowaną życzliwość, kreatywność i skuteczność również należy umieścić co najmniej między bajkami.

Materiał ten po części można potraktować też jako przestrogę dla tych, którzy chcą się osiedlić w gminie Lwówek. Od początku zatem…

Są w gminie mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do bieżącej wody. Od wielu lat starają się o podłączenie. Czy jest to jakoś bardzo skomplikowane? Jak się okazuje w gminie Lwówek bardzo. Po latach starań ze swojej strony i wykrętów urzędniczych biedna emerytka dostaje odpowiedź od ZGK, że podciągnięcie do jej gospodarstwa wody będzie kosztowało 112tys. Skąd ta powalająca kwota zapytacie? Być może po to by się ,,odwaliła’’ . Gdy jednak sprawą wody zajął się radny Krzysztof Czarkowski poruszając opinię publiczną i media, sprawa 112tys może już nie wystarczyć. Oczywiście przed kamerami burmistrz przewrotnie sugeruje, że wystarczy zwykły prosty wniosek napisać i będzie załatwiony pozytywnie. Tak zupełnie, jakby sprawa była mu obca. Padają też propozycje by ująć te zadania w planach inwestycyjnych i po problemie. W następnym wywiadzie dla TVP na pytanie dlaczego na kolejne wnioski nie odpowiada, podbija stawkę. Teraz podciągnięcie wody będzie kosztowało już ok. miliona!!! Taka kwota może już przeciętnego mieszkańca gminy przyprawić o zawrót głowy i o to chyba chodzi. Jednak po kilku miesiącach na pytanie skąd różnica między 112 tys., a milionem rozkłada ręce, przewraca oczami jakby udawał, że nic takiego mówił.
Oczywiście mimo starań radnego i mieszkańców, radni oddani burmistrzowi odrzucają wniosek o ujęcie w wieloletnich planach podłączenia wody do zrozpaczonych mieszkańców. I tu można wysunąć wnioski, że taka sytuacja może spotkać każdego, kto zapragnie zakupić działkę, wybudować dom i zamieszkać w tej gminie.
Ciekawostką zawsze też były tłumaczenia burmistrza i sposób myślenia lub raczej bezmyślności radnych. Wykręty burmistrza głównie opierały się o braki środków w budżecie, lub problemy techniczne, ale uwzględniając protokół z ostatniej kontroli NIK, pewne rzeczy staja się oczywiste. Nurtują też mogące ,,mydlić oczy " przerzucania środków między gminą a starostwem, oraz dziwnie podejrzana hojność burmistrza dla starostwa, ale to w kolejnym materiale. W tym video mamy to:

0:22 Radny Czarkowski po raz kolejny stara się o ulżenie w ciężkim losie mieszkańców.

4:40 Radny Wojciechowski martwi się o obciążenia związane ceną wody dla mieszkańców swojego okręgu, by chwilę później (20:30) przegłosować wieloletni plan zakładający systematyczne podwyżki cen wody.

5:03 Radny Kasperczak wspomina o szacunkowym koszcie prezesa ZGK , ale jak się to ma do kwoty 9-cio krotnie wyższej od tej podanej przez burmistrza nie dowiadujemy się.

6:00, 7:00 burmistrz powala na kolana wzrostem taryf o 30- 40% (w opcji ,,może,,)

8:00 Wypowiedzi zrozpaczonych mieszkańców

10:30 Radny Czarkowski o braku działań i potrzebie sukcesywnego podłączania mieszkańców gminy do sieci wodociągowej.

12:30 Radny Czarkowski o 200tys na zdalny odczyt wodomierzy

17:20 Radni odrzucają wniosek radnego Czarkowskiego o ujęcie w planie rozbudowy sieci , oraz kolejne już poważne problemy z matematyką przy liczeniu głosów przez przewodniczącego rady Piotra Przewoźnego.

19:38 Komisja- ustalenie m.in. planu systematycznych podwyżek cen wody

20:30 Sesja- przyklepanie planu z komisji.

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...