Contact Us!

Nowotomyscy licealiści w Sejmie.

Nowotomyscy licealiści w Sejmie. W czwartek, 13 grudnia, grupa nowotomyskich licealistów...

Pożar sadzy w kominie

Pożar sadzy w kominie. W ostatnich dniach doszło do pożaru sadzy w kominie w jednym z...

Zniknął znak

Zniknął znak

Zniknął znak ograniczenia prędkości w Lipce Wielkiej. Czyżby ktoś potrzebował prezent na 50...

Kolejne zatrzymania za posiadanie narkotyków

"W czwartek 6 grudnia br. policjanci z Posterunku Policji w Lwówku wspólnie z...

 • Nowotomyscy licealiści w Sejmie.

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 09:50
 • Pożar sadzy w kominie

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 09:47
 • Zniknął znak

  Zniknął znak

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 09:41
 • Kolejne zatrzymania za posiadanie narkotyków

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 09:36
 • Lwówecki Jarmark Bożonarodzeniowy

  Lwówecki Jarmark Bożonarodzeniowy

  poniedziałek, 17, grudzień 2018 09:34

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w obszarze legalności i gospodarności działań w zakresie realizacji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Gminę Lwówek.

Kontrola przeprowadzona w tylko określonym zakresie wykazała szereg nieprawidłowości. Kontrola nie obejmowała całości działalności urzędu. Podajemy niektóre aspekty kontroli w skrócie:

-Zamówienia publiczne poza przetargami, mimo że przepisy wymagały przetargów

-Wycinki zakrzaczeń lub drzew, a także koszenia poboczy, na które wydatkowano łącznie 85,1 tys. zł, gdzie burmistrz nie potrafił wykazać miejsca realizacji usługi i jednostki miary jej wykonania

-Niezawarcia pisemnych umów na roboty budowlane o łącznej o wartości 129,9 tys. zł, mimo że wymagały tego obowiązujące w Urzędzie w tym zakresie regulacje wewnętrzne

-Cena netto m3 wody na terenie Gminy wzrosła, w zależności od taryfy, od 21,9% do 32,8%, ścieków od 39,7% do 54,4%, stawki abonamentowej od 39,2% do 96,3%. Jednocześnie według danych GUS dochód rozporządzalny na przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkopolsce wzrósł w tym okresie tylko o 15,6%. Zatem koszty wody i ścieków stały się dużo większym obciążeniem dla portfela przeciętnego mieszkańca gminy.

-W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej stanowiącej równowartość 17,3 tys na „Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca nie zastosowano postanowień przepisów prawa zamówień publicznych, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

-Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”RG.271.08.01.2013. ZJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym na okres dwóch lat (2013/2014 i 2014/2015) sporządzono nierzetelnie, co uwzględniając kontrowersje związane ze stanem autobusów dowożących dzieci, budzi w nas pewne poważne podejrzenia.

-Burmistrz udzielił dodatkowego zamówienia z wolnej ręki do zamówienia podstawowego RG.271.05.01.2016.ZJ dotyczącego żłobka, co było działaniem niedopuszczalnym.

-Wydano zlecenie Nr 416/2015 z 30 listopada 2015 r. na odbudowę istniejącego już odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Pniewskiej od rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż działki nr ewid.166/1. Tylko czy na pewno w tym miejscu ten odcinek poprawiano? Według oświadczenia Burmistrza, odcinek tej kanalizacji został wykonany i nie przebiegał przez działkę będącą jego własnością, na której powstaje pawilon handlowy…

-NIK zwraca uwagę, że nierzetelny sposób zlecania i rozliczania usług rodzi ryzyko dokonania zapłaty za niewykonane lub częściowo wykonane prace.

-Bezpośredni nadzór nad spółką ZGK pełnił osobiście Burmistrz, m.in. uczestnicząc osobiście w zgromadzeniach wspólników. NIK zwraca uwagę, że prowadzenie przez ZGK stacji kontroli pojazdów wykraczało poza określone w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej96 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ograniczenia w prowadzeniu przez gminy działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. Skutkuje to tym, że Miasto i Gmina Lwówek, jako 100% udziałowiec Spółki, jest pośrednio zaangażowane w komercyjną działalność gospodarczą, która według NIK nie stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej i zaleca podjęcie przez Burmistrza, w ramach uprawnień Zgromadzenia Wspólników ZGK, działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Spółkę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej.

-Powołania przez burmistrza za wynagrodzeniem do składu Rady Nadzorczej ZGK jednego z członków, który w latach 2010-2014 jednocześnie był odpłatnie członkiem rad nadzorczych spółek, w których inne samorządy posiadały 100% udziałów, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: „ustawa kominowa”) i spowodowało wypłatę mu nienależnego wynagrodzenia w łącznej kwocie 51,1 tys zł

-Burmistrz wydzierżawił w dniu 6 kwietnia 2016 r. nieruchomość na rzecz
Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka z Chudobczyc obejmującą działkę nr 265/1 o powierzchni 1,3279 ha położoną w Koninie gm. Lwówek, działkę nr 265/3 o powierzchni 0,8958 ha położoną w Koninie gm. Lwówek na preferencyjnych warunkach na ponad pięć lat za stawkę niższą średniorocznie o 1,7 tys. zł netto od poprzedniego dzierżawcy oświadczając, że dzierżawcy przekazano teren zaniedbany, nieuporządkowany oraz wymagający dokonania napraw budynków i sprzętu pływającego. Ponadto dotychczasowe próby wydzierżawienia terenu prywatnemu przedsiębiorcy kończyły się niepowodzeniem.

-Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010-2014, czego wymagał art.25 ust. 2 ugn.

-Niedopuszczalnego udzielenia w dniu 18 listopada 2016 r. zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż na podstawie ustawy nowelizującej pzp, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. 7 (dalej:„ustawa nowelizująca pzp”), ww. przepis umożliwiający to został uchylony, co wykluczyło możliwość udzielania zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki

-Wprowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, co do których ze względu na ich wartość nie miały zastosowania przepisy pzp, w dniu 31 marca 2015 r., co było działaniem nierzetelnym, gdyż RIO wnioskowała o wdrożenie takiej regulacji już w grudniu 2012 r.

-Niezgodnego z dokumentami źródłowymi, sporządzenia protokołu z postępowania w jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, co było działaniem nierzetelnym

-Nieprzyjęcia na lata 2011-2016 Programu Ochrony Środowiska, pomimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: „poś”)

-Niewykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(dalej: „ustawa o planowaniu”), co skutkowało brakiem realizacji obowiązku polegającego na przekazaniu
wyników tych analiz Radzie Miejskiej w Lwówku

-Niesporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za okres 2010-2014, czego wymagał art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

-i inne

Trzeba jeszcze tutaj dodać że NIK odrzucił, nie przyjął większości tłumaczeń burmistrza. Burmistrz też nie zrobił odwołania od wyników tej kontroli.

całosc tu : https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/17/002/LWR/

Chcesz zamieszkać w gminie Lwówek? Zastanów się dwa razy, bo możesz nigdy nie mieć wody.

Choć w hasłach przedwyborczych burmistrza Piotra Długosza można przeczytać, że skupia w swoich szeregach osoby, dla których dobro publiczne jest ważniejsze od własnych interesów i ambicji , nigdy nie zapomina o tych, którzy jego pomocy potrzebują najbardziej oraz jest osobą wrażliwą na ludzką krzywdę, trzeba to potraktować jako zwykłe kłamstwo. Reklamowaną życzliwość, kreatywność i skuteczność również należy umieścić co najmniej między bajkami.

Materiał ten po części można potraktować też jako przestrogę dla tych, którzy chcą się osiedlić w gminie Lwówek. Od początku zatem…

Są w gminie mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do bieżącej wody. Od wielu lat starają się o podłączenie. Czy jest to jakoś bardzo skomplikowane? Jak się okazuje w gminie Lwówek bardzo. Po latach starań ze swojej strony i wykrętów urzędniczych biedna emerytka dostaje odpowiedź od ZGK, że podciągnięcie do jej gospodarstwa wody będzie kosztowało 112tys. Skąd ta powalająca kwota zapytacie? Być może po to by się ,,odwaliła’’ . Gdy jednak sprawą wody zajął się radny Krzysztof Czarkowski poruszając opinię publiczną i media, sprawa 112tys może już nie wystarczyć. Oczywiście przed kamerami burmistrz przewrotnie sugeruje, że wystarczy zwykły prosty wniosek napisać i będzie załatwiony pozytywnie. Tak zupełnie, jakby sprawa była mu obca. Padają też propozycje by ująć te zadania w planach inwestycyjnych i po problemie. W następnym wywiadzie dla TVP na pytanie dlaczego na kolejne wnioski nie odpowiada, podbija stawkę. Teraz podciągnięcie wody będzie kosztowało już ok. miliona!!! Taka kwota może już przeciętnego mieszkańca gminy przyprawić o zawrót głowy i o to chyba chodzi. Jednak po kilku miesiącach na pytanie skąd różnica między 112 tys., a milionem rozkłada ręce, przewraca oczami jakby udawał, że nic takiego mówił.
Oczywiście mimo starań radnego i mieszkańców, radni oddani burmistrzowi odrzucają wniosek o ujęcie w wieloletnich planach podłączenia wody do zrozpaczonych mieszkańców. I tu można wysunąć wnioski, że taka sytuacja może spotkać każdego, kto zapragnie zakupić działkę, wybudować dom i zamieszkać w tej gminie.
Ciekawostką zawsze też były tłumaczenia burmistrza i sposób myślenia lub raczej bezmyślności radnych. Wykręty burmistrza głównie opierały się o braki środków w budżecie, lub problemy techniczne, ale uwzględniając protokół z ostatniej kontroli NIK, pewne rzeczy staja się oczywiste. Nurtują też mogące ,,mydlić oczy " przerzucania środków między gminą a starostwem, oraz dziwnie podejrzana hojność burmistrza dla starostwa, ale to w kolejnym materiale. W tym video mamy to:

0:22 Radny Czarkowski po raz kolejny stara się o ulżenie w ciężkim losie mieszkańców.

4:40 Radny Wojciechowski martwi się o obciążenia związane ceną wody dla mieszkańców swojego okręgu, by chwilę później (20:30) przegłosować wieloletni plan zakładający systematyczne podwyżki cen wody.

5:03 Radny Kasperczak wspomina o szacunkowym koszcie prezesa ZGK , ale jak się to ma do kwoty 9-cio krotnie wyższej od tej podanej przez burmistrza nie dowiadujemy się.

6:00, 7:00 burmistrz powala na kolana wzrostem taryf o 30- 40% (w opcji ,,może,,)

8:00 Wypowiedzi zrozpaczonych mieszkańców

10:30 Radny Czarkowski o braku działań i potrzebie sukcesywnego podłączania mieszkańców gminy do sieci wodociągowej.

12:30 Radny Czarkowski o 200tys na zdalny odczyt wodomierzy

17:20 Radni odrzucają wniosek radnego Czarkowskiego o ujęcie w planie rozbudowy sieci , oraz kolejne już poważne problemy z matematyką przy liczeniu głosów przez przewodniczącego rady Piotra Przewoźnego.

19:38 Komisja- ustalenie m.in. planu systematycznych podwyżek cen wody

20:30 Sesja- przyklepanie planu z komisji.

Sandałowe upss... tenisówkowe drzewo zakwitło naprzeciwko lwóweckiego gimnazjum :D , wiosna blisko

Wystawa artystyczna czy efekt porządków w jakimś domu lub na Orliku?

Dzień Gimnazjalisty
6 marca w godzinach 9:00 - 15:00
zaprasza

Dla Was i za Wasze pieniądze.

Zrozpaczeni mieszkańcy, choć w zasadzie znając tego człowieka trzeba by napisać naiwni, wybrali się z odwiedzinami do burmistrza.

Burmistrz wie, ale nie wie, udaje że nie pamięta co mówił nieco wcześniej do kamer, standardowo rozkłada ręce. Niby jest za poparciem wniosku o wprowadzenie do wieloletniego planu rozwoju sieci wodociągowej podłączenia gospodarstw, których mieszkańcy przybyli na spotkanie, ale....Jak się okazuje to ale też zwala z nóg.

W 2016 roku na piśmie biedna emerytka miała wyliczoną kwotę 112 tys do zapłaty za podłączenie wody. Trzeba tutaj dodać, że kobieta o wodę stara się, pisze wnioski,rozmawia już od blisko 30-u lat. W jednej z odpowiedzi naszego urzędu miasta otrzymała taką superinteligentną poradę by sobie nosić wodę ze sklepu w 5-o litrowych butlach. W styczniu 2017 do kamer Teleskopu burmistrz twierdził, że wystarczy złożyć wniosek i zostanie rozpatrzony pozytywnie. Czyżby dało się to zrobić za darmo? Ale, ale tych wniosków już było a było... No nic, poszły zatem kolejne wnioski i cisza. W kwietniu 2017 Teleskop wybrał się ponownie do naszej gminy. Tym razem burmistrz twierdził do kamer, że koszt podłączenie wody będzie oscylował w granicach miliona, jednak w lutym 2018 na spotkaniu z mieszkańcami sprawia wrażenie jakby niczego takiego nie mówił lub o tym już nie pamięta, za to deklaruje pomoc w ujęciu podłączenia wody w planach dotyczących rozwoju sieci. Niestety na sesji podaje powalające argumenty, a radni błądząc myślami odrzucają wniosek. Wniosek jedynie o wprowadzenie do wieloletnich planów podłączenie mieszkańców do wody.
I tu rodzi się zasadnicze pytanie. Czy ludzie, którzy chcieliby się osiedlać w gminie Lwówek, kupić tu działki, wybudować domy też będą do śmierci wodę dowozić sobie ze sklepu w butlach 5-o litrowych?

Fragmenty z sesji w kolejnym materiale.

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...